Landsbygd och anläggning

Utb material_Landsbygdsfotboll_Dalsland remiss.pdf (PDF-dokument, 1,0 MB)

Landsbygdsprojekt

Svenska Fotbollförbundets vision

- en förening i varje by, fotboll för alla

Under en längre tid har inom Svenska Fotbollförbundet (SvFF) diskuterats hur fotbollen och fotbollsföreningar på mindre orter på den svenska landsbygden eller i glesbygden skall kunna överleva och utvecklas. Orsakerna till att denna fråga diskuterats är flera. Ett känt problem är att befolkningsantalet på många håll minskar och därmed möjligheten för mindre orter att kunna delta i fotbollens tävlingsverksamhet. Den minskande befolkningen innebär också att tillgången på ledare som orkar hålla igång föreningslivet minskar. Vi vet dock att det inom den svenska landsbygdsbefolkningen också finns en stark vilja att utveckla sin bygd.
Sveriges ca 4 000 lokala utvecklingsgrupper utgör ett gott exempel på att viljan hos landsbygdens befolkning finns för att hitta nya lösningarna för att bygder skall kunna stärka sin totala attraktionskraft.

Svenska Fotbollförbundet (SvFF) har beslutat att försöka bidra till att utveckla ett positivt samhällsbyggande på landsbygden i sin helhet och inom ramen för detta arbete också försöka hitta de nya möjligheter som gör att fotbollen kan överleva.
Svenska Fotbollförbundet har antagit visionen "En förening i varje by - fotboll för alla".

Visionen har fastställts med kännedom om att en stor del av förbundets 3300 medlemsföreningar finns på landsbygden. SvFF vill inspirera landsbygdens föreningar till att delta i ett utvecklingsarbete som stärker landsbygdens attraktionskraft och som bidrar till att hitta de framtida formerna för fortsatt fotbollsverksamhet på mindre orter under tävlingsmässiga former, anpassade till den mindre ortens förutsättningar för deltagande.
Vi vet att fotbollens ledare har hög kompetens. De kan därmed på ett positivt sätt bidra till landsbygdens och fotbollens utveckling. I arbetet är det viktigt att fotbollsföreningarna samverkar med andra folkrörelser och organisationer. På så sätt kan vi åstadkomma ett bättre gemensamt
resultat. Utifrån övertygelsen om att framtidens fotbollsförening med stor sannolikhet många gånger kommer att vara en flersektionsförening, som erbjuder mer än bara fotboll känns det rätt och riktigt för SvFF att inleda arbetet med att försöka uppnå visionen

"En förening i varje by - fotboll för alla".

SvFF har för att uppnå visionen fastställt fyra huvudområden:
• Bygdeutveckling genom fotboll
• Anläggningsutveckling
• Tävlingsutveckling för fotboll/idrott
• Analys av landsbygdföreningarna

Det viktiga för SvFF är att distriktsförbunden och föreningarna ute i landet utifrån egna beslut engagerar sig för att uppnå visionen. SvFF kommer att stödja detta arbete.